โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1 - 3 และ ม.4 - 6


   โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1 - 3 และ ม.4 - 6งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมคอมพิวเตอร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. จัดการแข่งขัน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 ชั้น 2 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 26 ทีม

 

 

 

    เผยแพร่: งานประชาสัมพันธ์     ภาพ: งานเทคโนโลยีการศึกษา 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th