นายสัมฤทธิ์  ชวาลวิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศ และคณะครู นำนักเรียนโรงเรียนวัดสระเกศ อบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำวันศุกร์ ตามหลักพุทธศาสนา
อันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข” เพื่อให้เด็กและเยาวชน นำหลักคำสอนที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ในการอยู่ร่วมกับครอบครัวและบุคคลในสังคม ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสระเกศ 

[ชมภาพข่าวทั้งหมด]

ประชาสัมพันธ์โดย นายทศวรรษ  เหง้าโคกงาม

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th