วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ผู้อำนวยการอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ เป็นประธานในพิธีเปิด
กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 ณ ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

[รูปภาพเพิ่มเติม]

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th