วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ท่านอาจารย์ จุไรรัตน์ แสงบุญนำ ประธานคณะกรรมการโครงการครูแลกเปลี่ยนไทย-มาเลเซีย 
และเจ้าหน้าที่คุรุสภา มาเยี่ยมและพูดคุยกัย Mr. Rahmat Shilihin Bin Mokhtar ครูแลกเปลี่ยนจากประเทศมาเลเซีย
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th