วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ให้กับนักเรียน

[รูปภาพเพิ่มเติม]

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th