นายทศพล สังข์ทิตนุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศ และคณะครู นำนักเรียนโรงเรียนวัดสระเกศ อบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำวันศุกร์ ตามหลักพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข” เพื่อให้เด็กและเยาวชน นำหลักคำสอนที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในการอยู่ร่วมกับครอบครัวและบุคคลในสังคม ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสระเกศ

 

[ชมภาพข่าวทั้งหมด]

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th