ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รองศาสตราจารย์ปรีชา สุนทรานันท์ ได้เชิญ

ผู้อำนวยการ ธัญจิรา  โชติพงศ์กุลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุมหารือการจัดการศึกษาแบบ P-Tech เพื่อหารือ

ลักษณะงานของ New Collarและการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับลักษณะงานภายใต้โครงการ

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th