โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ จัดกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้าน ม.ว.ส. 62 (OPEN HOUSE 2019) ภายใต้แนวคิด "เรื่องของเด็ก ไต่บันไดชีวิตพิชิตอนาคตที่เปลี่ยนแปลง" Climb the Ladder of Life, Conquer the Changing Future เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ชมนิทรรศการและการแสดงต่างๆ อีกทั้งยังมีการเลือกซื้อสินค้าจากศูนย์อาหารสร้างอาชีพ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th