โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) จัดการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ ห้องทรงบาดาลโสตทัศน์ ซึ่งมีครูผู้ช่วยที่เข้ารับการประเมินครั้งนี้ จำนวน ๖ ท่าน คือ  
                 ๑.นางสาววาณี เก่งการทำ        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
                 ๒.นางสาวพิชญ์สินี ไกรคงจิตต์   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
                 ๓.นางสาวศุภนิดา แสนทิพย์      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
                 ๔.ว่าที่ร้อยตรี ดนุรุจ จันทะศรี    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
                 ๕.นางสาวพรทิวา อัปมะโน         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
                 ๖.นางสาวปาริชาต รัตนติน       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
         โดยมี ดร.เจนการณ์ เพียงปราชญ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานคณะกรรมการประเมิน 
พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมิน และครูผู้ช่วย เข้าร่วมประเมินในครั้งนี้ด้วย


ดูรูปภาพเพิ่มเติม

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th