ดร.เจนการณ์ เพียงปราชญ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) ประธานการประชุม พร้อมด้วยนางสาวสินีนาฏ ศรีพัฒนะพิพัฒน์ ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และครูที่ปรึกษา  ระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.๓ และ ม.๖ ที่จบการศึกษาไม่พร้อมรุ่น  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ลดผลการเรียน 0,ร,มส,มผ และเป็นการช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถจบการศึกษาพร้อมรุ่นได้ต่อไป

 

 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th