คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ร่วมต้อนรับนักเรียนเนื่องในวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th