วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2562 นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย  
เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์อันดีเป็นลูกวาสุกรีอย่างภาคภูมิ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมนักเรียนใหม่ด้านการเรียน การปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน ปลูกฝังอัตลักษณ์
ลูกชิโนรสเป็นคนดีและสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักเรียนใหม่ด้วยกัน โดยมีคณะครู และนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ค่ายริมขอบฟ้า จังหวัดสมุทรปราการ
 [รูปภาพเพิ่มเติม]

JSN Dome is designed by JoomlaShine.com