เมื่อวันที่ ๑๘  พฤษภาคม ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการจัดโต๊ะหมู่บูชา งานส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม ได้รับรางวัลชมเชย ครูผู้ฝึกซ้อมได้แก่ ครูปราณิศา พูลลมัย,ครูศุภพล  เมธีเสริมสกุลและ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th