วันที่ 13 สิงหาคม 2562 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้
และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน เพื่อป้องกันการติดพนัน ในเยาวชนและประชาชน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
การพนันในรูปแบบต่างๆ และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันกลไกการติดพนัน
โดยเฉพาะการพนันทางสื่อออนไลน์ ณ สนามโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th