วันที่ 7 ตุลาคม 2562 นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะทำงานแผนงาน ประชุมหลอมแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 
ณ ห้องประชุมสมุทรโฆษ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

 
 
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th