ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนักเรียนโรงเรียนแจงร้อนวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันเอดส์โลก ประจำปีการศึกษา 2562  เพื่อให้นักเรียนได้ตระหระหนักถึงภัยอันตรายของโรคเอดส์ มีภูมิคุ้มกันตนเองในการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเอดส์

                    

                    

                    

                   

                   

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th