โรงเรียนแจงร้อนวิทยาได้จัดการประชุมผู้ปกครอง "สานสัมพันธ์พบกัน .... เพื่อลูกแจงร้อนวิทยา" ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนแจงร้อนวิทยา เพื่อให้ครูและผู้ปกครอง
ได้พบปะและพูดคุยถึงเรื่องการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รวมทั้งหาแนวทางส่งเสริมให้กับนักเรียน

                         

                          

                          

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th