ดร.บุณยพงศ์  โพธิวัฒน์ธนัต   ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์  ร่วมประชุคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ครั้งที่ 1/2563  โดยมี นายสมบัติ  เชาวนปรีชา  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานในการประชุม  เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563  ณ ห้องประชุมสิงหราช (ห้องประชุม 2) โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th