วันที่ 15 มีนาคม 2563 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ยกระดับมาตรการป้องกันโรคระบาด
ร้ายแรง COVID-19 ตั้งจุดคัดกรอง วัดไข้ จัดแฮลกอฮอล์เจลฆ่าเชื้อโรค ได้รับการสนับสนุนจาก 
นายพงศธร ศิริธรรม ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย และโรงพยาบาลธนบุรี จัดบุคลากรและเจ้าหน้าที่
บุคลากรและเครื่องมือ มาช่วยเหลือในการตรวจวัดไข้ จัดการจราจร ในการจัดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา
ณ สนามสอบโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th