โรงเรียนแจงร้อนวิทยา ได้จัดการประชุมเดือนมิถุนายน ณ หอประชุมโรงเรียนแจงร้อนวิทยา เพื่อรับทราบนโยบายและหารือในเรื่องต่าง ๆ จากหัวข้อการประชุม ซึ่งผู้อำนวยการกิตติศักดิ์  ศรีปทุมานุรักษ์ ได้นำคณะครูและบุคลากรเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยบุคลากรทุกคนสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างตามมาตรการของ ศบค. เพื่อป้องกันจากโรค COVID 19 

       

        

       

        

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th