โรงเรียนแจงร้อนวิทยาได้เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยเป็นปีที่ 9 ติดต่อกันจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยนางชวนชื่น  เจริญฤทธิ์วัฒนาได้มอบหมายให้ครูพลากร บุญยอด หัวหน้างานอาคารสถานที่เข้ารับเกียรติบัตร ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]