นางสิริกร สุกิน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ คณะครู รับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยท่านผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับผู้ปกครอง ชี้แจงนโยบายและมาตรการต่างๆ ของโรงเรียน
ณ ห้องอัปสรสามัคคี    วันที่  ๒๐ เมษายน  ๒๕๖๐
[ชมภาพข่าวทั้งหมด]


นายปวีณวัชร  ศรีสุข, นายสุเมฆ  สงทาน
ถ่ายภาพ
นายมนัสพงษ์  เก่งฉลาด
ประชาสัมพันธ์

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th