โรงเรียนราชวินิต มัธยม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ชั้น 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.rnm.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-282-7897 ต่อ 105 ในวันและเวลาราชการ  รายละเอียดดังแนบ

https://drive.google.com/open?id=10gmtmqeftYkxeKCt5zwdfKstGCqHO4rI

https://drive.google.com/open?id=1AMbYINDPdcQnra_Vr0M0T3hdYQOjpbGn

https://drive.google.com/open?id=1rUtKOXN1I1FhoI4dU3tIMZV73TzeK1Ae

https://drive.google.com/open?id=19gdEPMK1B5XJkkoPt3ZKyKpxeYfVBMfN

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th