ประกาศ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

เรื่อง การรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าโรงเรียนศึกษานารีวิทยา

1. ประเภทอาหารจานเดียว                                                         จำนวน  1  ร้าน

 

 

 

- ติดต่อขอรับใบสมัคร                                                   วันที่ 26-28 มิถุนายน พ.ศ.2562

- ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการพิจารณา                        วันที่        1 กรกฎาคม พ.ศ.2562

- เข้ารับการประเมิน                                                      วันที่        2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

                                                                                  เวลา 13.00 – 14.00 น.

ติดต่อสอบถาม    โทร ๐๒-๔๕๐-๓๕๐๑   ต่อ  ๑๐๗   (ห้องกลุ่มบริหารทั่วไป)

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th