ประกาศ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

เรื่อง การรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าโรงเรียนศึกษานารีวิทยา

1. ประเภทข้าวราดแกง                                                       จำนวน  3  ร้าน

2. ประเภทอาหารจานเดียว                                                  จำนวน  4  ร้าน

3. ประเภทอาหารจำพวกเส้น                                               จำนวน  5  ร้าน

4. ประเภทขนมหวาน/ผลไม้                                                 จำนวน  2  ร้าน

5. ประเภทอาหารว่างรูปแบบต่าง ๆ                                       จำนวน  4  ร้าน

รายละเอียดดังแนบ คลิก

- ติดต่อขอรับใบสมัคร                                      วันที่ 2 - 6 มีนาคม พ.ศ.2563

- ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการพิจารณา           วันที่ 2 - 10 มีนาคม พ.ศ.2563

- เข้ารับการประเมิน                                         วันที่      12 มีนาคม พ.ศ. 2563

                                                                     เวลา 12.00 – 14.00 น.

ติดต่อสอบถาม    โทร ๐๒-๔๕๐-๓๕๐๑   ต่อ  ๑๐๗   (ห้องกลุ่มบริหารทั่วไป)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th