ด้วยโรงเรียนวัดนวลนรดิศ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ มีความประสงค์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จากเงินรายได้สถานศึกษา ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด เพื่อปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานทั่วไป

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก

- เพศหญิง

- อายุ ๓๕ – ๕๐ ปี

- วุฒิการศึกษาขั้นต่่ำ ประถมศึกษาปีที่ ๖

- สามารถปฏิบัติงานได้ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักในการบริการ

- มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ และมีความอดทน รักความสะอาด

วัน เวลา และสถานที่การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่งานบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (ในวันและเวลาราชการ)

เอกสารหลักฐานที่ยื่นในวันรับสมัคร

- สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ (รับรองเนาถูกต้อง)

เนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ (รับรองเนาถูกต้อง)

เนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ (รับรองำ+เนาถูกต้อง)

- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) จำนวน ๒ รูป

- หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ

- หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล คานาหน้า ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า พร้อมสาเนา อย่างละ ๑ ฉบับ (รับรองสาเนาถูกต้อง)

ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด เพื่อปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานทั่วไป
 
www.nd.ac.th
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th