สพม.1 ขอความร่วมมือผู้สมัครสอบเดินทางโดยรถประจำทาง เนื่องจาก สพม.1 ไม่มีที่จอดรถยนต์หากนำรถยนต์ส่วนตัวมาอาจไม่ได้รับความสะดวก
                ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

 

ตารางแสดงจำนวนผู้สมัครสอบ

ลำดับ กลุ่มวิชา เมษายน 2556 พฤษภาคม 2556
    29 30 1 2 3 4 5 รวม
1 ภาษาไทย 51 39 22 21 20 42 21 216
2 ภาษาอังกฤษ 67 49 41 34 29 84 25 329
3 ภาษาจีน 5 5 5 10 5 7 6 43
4 ภาษาฝรังเศส 11 5 6 1 7 10 5 45
5 ภาษาญี่ปุ่น 1 3 6 2 5 2 1 20
6 คณิตศาสตร์ 23 30 30 29 29 30 20 191
7 ฟิสิกส์ 10 8 6 8 6 9 5 52
8 เคมี 20 13 20 18 15 28 11 125
9 พลศึกษา 49 56 38 55 71 104 46 419
10 สุขศึกษา 40 22 38 15 42 63 31 251
11 วิจิตรศิลป์ 8 8 8 7 6 11 6 54
12 คหกรรมทั่วไป 55 36 46 42 54 95 28 355
13 ครูบรรณารักษ์ 21 16 23 16 17 36 7 136
14 ครูแนะแนวการศึกษา 29 18 13 20 17 21 16 135
  รวม 390 308 302 278 323 542 228 2,371

 

แผนที่สถานที่รับสมัครสอบ


ดู แผนที่อาคารหอประชุมพญาไท ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th