นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
นำนักเรียนแกนนำ 10 คน เข้าร่วมโครงการ "ค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียน" ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กลุ่ม 2
โดยมี ดร.สุปราณี ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
ณ ห้องประชุม อาคารพิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 4 โรงเรียนวัดราชาธิวาส
เพื่อพัฒนานักเรียนแกนนำ เสริมสร้างทักษะกระบวนการทำงาน และความเข้าใจในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th