prev
next

วันที่ 19 เม.ย. 2561, 15:08 น.
ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะที่ 1 รุ่นที่ 58 (พ.ศ.2562-2563) หากประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ www.afsthailand.org (รายละเอียด)
วันที่ 18 เม.ย. 2561, 16:33 น.
ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีไทยในสถานศึกษา ประเภท “ขลุ่ย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดาวน์โหลดรายละเอียด) (ใบสมัคร)
วันที่ 18 เม.ย. 2561, 14:31 น.
ผลการจัดสรรที่เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561  (ดาวน์โหลดรายละเอียด 1)   (ดาวน์โหลดรายละเอียด 2)  (ดาวน์โหลดรายละเอียด 3)  (ดาวน์โหลดรายละเอียด 4) (ดาวน์โหลดรายละเอียด 5)
วันที่ 17 เม.ย. 2561, 10:04 น.
ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ กำหนดจัดประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (สัญจร) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เพื่อแจ้งข้อราชการ ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ เพลาเพลิน        รีสอร์ท จังหวัดบุรีรัมย์ นั้น ในการนี้ ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัด ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมโดยด่วน ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561 ภายในเวลา 12.00 น. ทาง E-office กลุ่มอำนวยการเท่านั้น...
วันที่ 09 เม.ย. 2561, 10:30 น.
ดาวน์โหลดแบบคำร้องขอรับการจัดสรรที่เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 (คลิ๊กดาวน์โหลด)

นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
นำนักเรียนแกนนำ 10 คน เข้าร่วมโครงการ "ค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียน" ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กลุ่ม 2
โดยมี ดร.สุปราณี ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
ณ ห้องประชุม อาคารพิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 4 โรงเรียนวัดราชาธิวาส
เพื่อพัฒนานักเรียนแกนนำ เสริมสร้างทักษะกระบวนการทำงาน และความเข้าใจในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560

 

ผู้อำนวยการ


เข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th