ลูกราชาธิวาส จัดโครงการพัฒนาผู้นำนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุ่ม 2

ดร.สุปราณี  ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา ในฐานะประธานกลุ่ม 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้นำนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กลุ่ม 2 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ รัชกาลที่ 4 วัดราชาธิวาสวิหารและโรงเรียนวัดราชาธิวาส วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 โดยโรงเรียนวัดราชาธิวาสในฐานะ ประธานคณะอนุกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดอบรมในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน เสริมสร้างกระบวนการทำงานเป็นทีม การคิดอย่างเป็นระบบ และการพัฒนาการเขียนโครงการในเป็นไปในรูปแบบที่ถูกต้องและสมบูรณ์ โดยมีสมาชิกโรงเรียนในกลุ่ม 2 เข้าร่วมจำนวน 11 โรงเรียน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และความสมัครสมานสามัคคีของกลุ่มผู้นำนักเรียน

[ชมภาพกิจกรรม]

 

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th