prev
next

วันที่ 19 เม.ย. 2561, 15:08 น.
ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะที่ 1 รุ่นที่ 58 (พ.ศ.2562-2563) หากประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ www.afsthailand.org (รายละเอียด)
วันที่ 18 เม.ย. 2561, 16:33 น.
ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีไทยในสถานศึกษา ประเภท “ขลุ่ย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดาวน์โหลดรายละเอียด) (ใบสมัคร)
วันที่ 18 เม.ย. 2561, 14:31 น.
ผลการจัดสรรที่เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561  (ดาวน์โหลดรายละเอียด 1)   (ดาวน์โหลดรายละเอียด 2)  (ดาวน์โหลดรายละเอียด 3)  (ดาวน์โหลดรายละเอียด 4) (ดาวน์โหลดรายละเอียด 5)
วันที่ 17 เม.ย. 2561, 10:04 น.
ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ กำหนดจัดประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (สัญจร) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เพื่อแจ้งข้อราชการ ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ เพลาเพลิน        รีสอร์ท จังหวัดบุรีรัมย์ นั้น ในการนี้ ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัด ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมโดยด่วน ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561 ภายในเวลา 12.00 น. ทาง E-office กลุ่มอำนวยการเท่านั้น...
วันที่ 09 เม.ย. 2561, 10:30 น.
ดาวน์โหลดแบบคำร้องขอรับการจัดสรรที่เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 (คลิ๊กดาวน์โหลด)

ลูกราชาธิวาส จัดโครงการพัฒนาผู้นำนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุ่ม 2

ดร.สุปราณี  ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา ในฐานะประธานกลุ่ม 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้นำนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กลุ่ม 2 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ รัชกาลที่ 4 วัดราชาธิวาสวิหารและโรงเรียนวัดราชาธิวาส วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 โดยโรงเรียนวัดราชาธิวาสในฐานะ ประธานคณะอนุกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดอบรมในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน เสริมสร้างกระบวนการทำงานเป็นทีม การคิดอย่างเป็นระบบ และการพัฒนาการเขียนโครงการในเป็นไปในรูปแบบที่ถูกต้องและสมบูรณ์ โดยมีสมาชิกโรงเรียนในกลุ่ม 2 เข้าร่วมจำนวน 11 โรงเรียน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และความสมัครสมานสามัคคีของกลุ่มผู้นำนักเรียน

[ชมภาพกิจกรรม]

 

 

 

ผู้อำนวยการ


เข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th