ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ กำหนดทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา  

เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกและสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอนของโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ โอกาสนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 

                   ขออำนาจบารมี แห่งพระพุทธคุณ  พระธรรมคุณ   พระสังฆคุณ    พระบารมีหลวงพ่อสองพี่น้องแห่งวัดน้อยนพคุณ 

พระบารมีแห่งองค์พระสยามเทวาธิราช   และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก  จงดลบันดาลให้ท่านผู้มีกุศลจิตทั้งหลาย   เจริญด้วยทรัพย์สมบัติ ทานสมบัติ  ปัญญาบารมีและทิพยสมบัติ   ทุก ๆ ท่าน เทอญ 

กำหนดการ

           เวลา      ๐๙.๐๙    น.      ตั้งองค์ผ้าป่าเพื่อการศึกษาที่โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 

             เวลา         ๑๐.๑๕   น.           ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล และรับศีล

เวลา         ๑๐.๓๕   น.            พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และถวายองค์ผ้าป่า

เวลา         ๑๑.๐๙    น.           ถวายภัตตาหารเพล และเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ๙  รูป

เวลา         ๑๒.๐๙   น.            แขกผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหาร         

 

       

สามารถร่วมทำบุญได้โดยตรงที่โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย  สาขาศรีย่าน 

บัญชีออมทรัพย์  ชื่อบัญชี  ผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ    เลขที่บัญชี     ๐๑๒ – ๐ – ๒๘๑๙๒ - ๙                                  

 กรุณาส่งสำเนาการโอนเงินได้ที่ โทรสาร ๐๒- ๒๔๓- ๗๐๘๗   ๐๒- ๒๔๓- ๗๐๘๘   หรือธนาณัติในนาม  

นางชเนตตี  วัจนะรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ   

 เลขที่  ๒/๑  ถนนพระราม ๕ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๐๐

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  โทร. ๐๒- ๒๔๓- ๗๐๘๘  , ๐๒- ๒๔๓- ๗๕๑๑

ผู้ประสานงาน   นางสุนันท์  ธนะพัฒน์   โทร. ๐๘๗ – ๙๒๑ – ๒๑๕๒

     นางสาวศศิธร  สุวรรณรงค์  ๐๘๑ – ๙๑๑ – ๐๕๘๘

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th