prev
next

วันที่ 19 มิ.ย. 2561, 14:58 น.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครและคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๙ จากโรงเรียนวิถีพุทธที่ยังไม่เคยได้รับการประเมินให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำมาก่อน  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน – ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สามารถศึกษารายละเอียดการรับสมัครและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้จาก www.vitheebuddha.com หรือ สอบถามรายละเอียดที่ พระณรงค์เดช อธิมุตโต โทร. ๐๘๑-๔๔๖๕๐๙๕ หรือ ศน.ขันธ์ธนา สุทธิกรณ์ โทร....
วันที่ 18 มิ.ย. 2561, 10:58 น.
ผลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ตามโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดรายละเอียดดังแนบ 1. ประเภทเนตรนารีสามัญ 2. ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 3. ประเภทเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 4. ประเภทลูกเสือวิสามัญ 5. ประเภทเนตรนารีวิสามัญ
วันที่ 15 มิ.ย. 2561, 14:27 น.
ขอเชิญชวนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม.1 ร่วมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดด้วยการสวมเสื้อสีขาว ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561
วันที่ 15 มิ.ย. 2561, 05:54 น.
1.ขอให้ผู้กำกับ ยื่นแบบลส.13 หรือลส.2 ณ จุดรับลงทะเบียน หรือหากไม่มีให้ทำหนังสือรับรองจากโรงเรียนแทน 2.การให้คะแนน ในลำดับขั้นตอนที่ 2  คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันมีมติให้ใช้เสียงของผู้บังคับขบวนสวนสนาม แทนการใช้เสียงจากแผ่น cd
วันที่ 12 มิ.ย. 2561, 14:37 น.
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ขอแจ้งเรื่องเอกสารการยืมเงินเพื่อเข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร จะพิจารณาให้เบิกเพื่อเป็นเงินยืม หรือเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้สำรองจ่ายเงินไปก่อนแล้ว โดยจัดลำดับตามวันที่ได้รับสัญญายืม และวันที่เข้ารับการอบรมเป็นค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามระเบียบของทางราชการ ฝ่ายการเงินอนุมัติค่าใช้จ่ายอื่นๆในระบบตามที่ประมาณการ แต่ในระบบTraining OBEC ไม่ระบุรายละเอียดค่าที่พัก พาหนะ และเบี้ยเลี้ยง ทุกคนจะมีสิทธิ์เบิกจริงได้ตามระเบียบฯ (ดังแนบ) และไม่อนุมัติเงินสำหรับหลักสูตรที่เริ่มอบรมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป เนื่องจากงบประมาณเพื่อการนี้สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 เท่านั้น จึงให้โรงเรียนได้จัดลำดับการเข้ารับการอบรมของข้าราชการครูในโรงเรียน ถ้าเข้ารับการอบรมหลักสูตรเดียวกัน รุ่นเดียวกัน ควรพิจารณาให้มีผู้ยืมคนเดียว -  เอกสารการยืมเงินTraining 2561 -  เอกสาร ล้างหนี้ หรือ สำรองจ่าย Training...

 ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ กำหนดทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา  

เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกและสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอนของโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ โอกาสนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 

                   ขออำนาจบารมี แห่งพระพุทธคุณ  พระธรรมคุณ   พระสังฆคุณ    พระบารมีหลวงพ่อสองพี่น้องแห่งวัดน้อยนพคุณ 

พระบารมีแห่งองค์พระสยามเทวาธิราช   และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก  จงดลบันดาลให้ท่านผู้มีกุศลจิตทั้งหลาย   เจริญด้วยทรัพย์สมบัติ ทานสมบัติ  ปัญญาบารมีและทิพยสมบัติ   ทุก ๆ ท่าน เทอญ 

กำหนดการ

           เวลา      ๐๙.๐๙    น.      ตั้งองค์ผ้าป่าเพื่อการศึกษาที่โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 

             เวลา         ๑๐.๑๕   น.           ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล และรับศีล

เวลา         ๑๐.๓๕   น.            พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และถวายองค์ผ้าป่า

เวลา         ๑๑.๐๙    น.           ถวายภัตตาหารเพล และเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ๙  รูป

เวลา         ๑๒.๐๙   น.            แขกผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหาร         

 

       

สามารถร่วมทำบุญได้โดยตรงที่โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย  สาขาศรีย่าน 

บัญชีออมทรัพย์  ชื่อบัญชี  ผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ    เลขที่บัญชี     ๐๑๒ – ๐ – ๒๘๑๙๒ - ๙                                  

 กรุณาส่งสำเนาการโอนเงินได้ที่ โทรสาร ๐๒- ๒๔๓- ๗๐๘๗   ๐๒- ๒๔๓- ๗๐๘๘   หรือธนาณัติในนาม  

นางชเนตตี  วัจนะรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ   

 เลขที่  ๒/๑  ถนนพระราม ๕ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๐๐

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  โทร. ๐๒- ๒๔๓- ๗๐๘๘  , ๐๒- ๒๔๓- ๗๕๑๑

ผู้ประสานงาน   นางสุนันท์  ธนะพัฒน์   โทร. ๐๘๗ – ๙๒๑ – ๒๑๕๒

     นางสาวศศิธร  สุวรรณรงค์  ๐๘๑ – ๙๑๑ – ๐๕๘๘

 

ผู้อำนวยการ


เข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th