prev
next

วันที่ 06 ธ.ค. 2560, 16:09 น.
สพม.1 ขอให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ไปราชการเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (รุ่นที่2)  วันที่ 8 – 11 ธ.ค. 2560  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม  เขตหนองแขม  กทม. พร้อมทั้งขอเชิญประชุมเตรียมงานในวันที่ 8 ธ.ค. 2560  เวลา 09.30 น.  ณ  ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม  และอนุญาตให้ข้าราชการครูที่ส่งใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือฯ ดังลกล่าว  เข้ารับการฝึกอบรมฯ ตามวัน  เวลา และสถานที่ที่กำหนด  (ดาวน์โหลดสำหรับคณะวิทยากร) ...
วันที่ 04 ธ.ค. 2560, 19:35 น.
สพม.1 ขอให้โรงเรียนในสังกัดที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเพื่อเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือพลังงานแสงอาทิตย์ (Scouts go Solar) ตามรายชื่อ นำลูกเสือ  เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ในส่วนสิ่งที่ต้องเตรียมไปได้ประสานไปยัง สลช. แล้ว...
วันที่ 30 พ.ย. 2560, 09:59 น.
สพม.1 ได้ดำเนินการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร เข้าบัญชีโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดดังแนบ
วันที่ 24 พ.ย. 2560, 12:52 น.
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา แจ้งร่างปฏิทินการจัดสอบ Pre O-NET และ O-NET สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ปีการศึกษา 2560  
วันที่ 24 พ.ย. 2560, 12:44 น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑  ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดสั่งจองหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ จำหน่ายให้แก่นักเรียน บุคลากร และผู้ที่สนใจ เพื่อเผยแพร่และเป็นหนังสือที่ระลึกในการฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ในราคาเล่มละ ๑๕ บาท โดยสั่งจองในใบสั่งจองหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ และส่งได้ที่กลุ่มอำนวยการ (บางแวก) , ส่งผ่านระบบ e-office หรือส่งแฟกซ์ที่เบอร์ ๐ ๒๔๑๐ ๒๖๕๐ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เท่านั้น...

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒(สุวรรณสุทธาราม) จัดกิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี ฐานะยากจน โดยมีนางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายกสมาคมผู้ปกครองและครู รองผู้อำนวยการ คณะครู ตัวแทนชุมชน และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ผู้อำนวยการ


เข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

มี 32 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th