นางสิริกร  สุกิน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ คณะครู นักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โดยมี นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ เป็นประธานในพิธี
องค์กรสนับสนุนโรงเรียน แขกผู้มีเกียรติ และผู้ปกครองร่วมงาน เพื่อเทิดพระเกียรติและเป็นการแสดงความจงรักภักดี
     และร่วมกันทำพิธีเจิมป้ายสถานศึกษารักษาศีล ๕ ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
ในดำริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
[ชมภาพข่าวทั้งหมด]

   

  
  

   


นายปวีณวัชร  ศรีสุข, นายสุเมฆ  สงทาน
ถ่ายภาพ
นายมนัสพงษ์  เก่งฉลาด
ประชาสัมพันธ์

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th