1. วิสัยทัศน์

          เป็นผู้นำการจัดการมัธยมศึกษา สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

2. พันธกิจ

          2.1 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
          2.2 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
          2.3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
          2.4 สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
          2.5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
          2.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

3. เป้าหมาย

          เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย จึงได้กำหนดเป้าหมาย ดังนี้

          3.1 ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีที่มีคุณภาพบนพื้นฐานความเป็นไทย
          3.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ
          3.3 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพเพื่อยกระดับสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
          3.4 ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาตามสิทธิอย่างเท่าเทียม และเสมอภาค
          3.5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด
          3.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการจัดการมัธยมศึกษาอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

4. นโยบาย

นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ เหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

5. กลยุทธ์

          1. พัฒนารูปแบบในการปลูกฝังความเป็นพลเมืองดี 
          2. พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายสู่มาตรฐานสากล 
          3. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
          4. ขยายโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
          5. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
          6. พัฒนารูปแบบการสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

6. จุดเน้น

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้กำหนดจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเป้าหมาย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ดังนี้

          6.1 ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีที่มีคุณภาพบนพื้นฐานความเป็นไทย 
              จุดเน้น
              6.1.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
              6.1.2 ผู้เรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 
              6.1.3 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงภาวการณ์ของโลก
              6.1.4 ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามคุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียน
              6.1.5 ผู้เรียนมีความสามารถและทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21

          6.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ 
              จุดเน้น
              6.2.1 ผู้เรียนมีคุณภาพในระดับสากล
              6.2.2 ผู้เรียนมีทักษะด้านการอ่านคล่อง เขียนคล่อง ในกลุ่มสาระภาษาไทย
              6.2.3 ค่าเฉลี่ยร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการสอบระดับชาติ (O-NET) ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ และสังคมศึกษา

          6.3 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพเพื่อยกระดับสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
              จุดเน้น
              6.3.1 จัดทำระบบการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 6.3.2 ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการมีความเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาครู
              6.3.3 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
              6.3.4 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการปลูกฝังให้มีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
              6.3.5 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าตามสายงาน
              6.3.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพมีผลงานเชิงประจักษ์

          6.4 ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาตามสิทธิอย่างเท่าเทียม และเสมอภาค
              จุดเน้น
              6.4.1 ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการ ได้เข้ารับการศึกษาครบทุกคน
              6.4.2 ผู้เรียนที่มีความสามารถเป็นเลิศ ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ
              6.4.3 ผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา ได้รับการดูแลโดยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด

          6.5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 

              จุดเน้น
              6.5.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลการประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระดับดีเยี่ยม
              6.5.2 สถานศึกษามีผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ระดับสถานศึกษา ในระดับดีเยี่ยม
              6.5.3 สถานศึกษาได้รับการรับรองตามมาตรฐานของ สมศ.
              6.5.4 สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
              6.5.5 สถานศึกษาได้รับการส่งเสริมให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community = PLC)
              6.5.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
              6.5.7 นำนวัตกรรม สื่อ เทคโนโลยีหรือผลงานวิจัยมาใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

          6.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการจัดการมัธยมศึกษาอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
              จุดเน้น
              6.6.1 ภาคีเครือข่าย ได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งในด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
              6.6.2 สร้างภาคีเครือข่ายใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อขยายการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

7. ค่านิยม

          ยึดหลักธรรมาภิบาล สร้างงานสร้างสัมพันธ์
          มุ่งมั่นบริการ สืบสานเศรษฐกิจพอเพียง

8. วัฒธรรมองค์กร

          มุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็นกัลยาณมิตรกับเพื่อร่วมงาน
          ร่วมคิดร่วมบริหาร บริการด้วยจิตสาธารณะ

9. เอกลักษณ์องค์กร

          รักความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th