1. วิสัยทัศน์

          จัดการศึกษาวิถีใหม่ บนพื้นฐานความหลากหลาย สู่เป้าหมายความเป็นหนึ่ง

2. พันธกิจ        

          2.1 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
          2.2 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ วิชาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
          2.3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษา การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพระดับนานาชาติ
          2.4 สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
          2.5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
          2.6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0


การศึกษาวิถีใหม่    หมายถึง การจัดการศึกษาแนวใหม่ที่แตกต่างจากเดิม มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมเทคนิควิธีการต่าง ๆ มาใช้ในการบริหาร และการจัดการเรียนรู้
ความหลากหลาย   หมายถึง ความแตกต่างตามบริบท เอกลักษณ์ และวัฒนธรรมของสถานศึกษา
ความเป็นหนึ่ง       หมายถึง ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความร่วมมือร่วมใจอย่างเป็นเอกภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นลำดับ 1 ของประเทศ
* ข้อมูลตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.1 (พ.ศ. 2563-2565)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th