นางวัลภา  เขียวชอุ่ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 301
 

 

นางสวิชญา  เชื่อถือ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 303, 304
 

 
นายวรพงษ์  แจ่มจำรัส
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
โทร. 0-2354-3884, 0-2354-4962 ต่อ 101
 
 
 
นางวรรณพร สุขประเสริฐ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. 0-2354-3884, 0-2354-4962 ต่อ 101
 

 
นางสาวสายทอง สาครพีรกุล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 303, 304
 
   

 
นายธนากร  หิรัญยะมาน
พนักงานธุรการ ส.4
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 302
 

 
นายเอกวิทย์  วิรัตน์
พนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ
โรงเรียนมักกะสันพิทยา (ช่วยราชการ)


 
นายสมหมาย ปองเปา
พนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
(ช่วยราชการ)

 
นายสมพล ศรีงาม
พนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปภัมภ์ฯ
(ช่วยราชการ)

 
 
นางเพ็ญจันทร์  สอนเกตุ
พนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม (ช่วยราชการ)
 
  นางสาวอานุธิดา  กองทอง
พนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ (ช่วยราชการ)
 
 
นางสาวศรัญญา  วงศ์สูงเนิน
ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)
โทร. 0-2354-4962 ต่อ 221
 
  นายสุชาติ ภู่สำเภา
ลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถ)

 

นายประกิจ  กล่อมอารมย์
ลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานรักษาความปลอดภัย)
 
นายนภดล  อินทบัต
ลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานรักษาความปลอดภัย)
 
นายเกษม แผ่นทอง
ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง)

 
     

 

 

 
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th