นางช่อฉัตร  จันตะเภา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 304
 

นางวรรณพร สุขประเสริฐ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร. 0-2354-3884, 0-2354-4962 ต่อ 101
 
นายวรพงษ์  แจ่มจำรัส
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 304
 
นายกวี โสนน้อย
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 302,303
 
   
  นางสาวจิราพร เพชรมณี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร. 0-2354-3884, 0-2354-4962 ต่อ 101
0-2354-4962 ต่อ 1

 
 
 
นายฐานพัฒน์ สังตรีเศียร
พนักงานราชการ นักจัดการงานทั่วไป
โทร. 0-2354-3884, 0-2354-4962 ต่อ 101
0-2354-4962 ต่อ 1
   นางสาวณัฐปภัสร์  เฑียรทอง
พนักงานราชการ นักจัดการงานทั่วไป
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 302,303
 
 
นายเอกวิทย์  วิรัตน์
พนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ
โรงเรียนมักกะสันพิทยา (ช่วยราชการ)


 

 
นายสมหมาย ปองเปา
พนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
(ช่วยราชการ)

 
   

 
นางสาวนิลาวัลย์ โทสวนจิต
พนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ

โทร. 0-2410-2044 ต่อ 302,303
 

 
 
นางเพ็ญจันทร์  สอนเกตุ
ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)
 
  นางสาวศรัญญา  วงศ์สูงเนิน
ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)
โทร. 0-2354-4962 ต่อ 221
 
นางสาววิภูสินี ธีระอริยวิกุล
พนักงานพิมพ์ดีด
  นางวรรณวิสา น้อยวงศ์
พนักงานทำความสะอาด
 
นายมนัส วิมูลชาติ
ลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถ)
 

 
นายเกษม แผ่นทอง
ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง)

 

นายนภดล  อินทบัต
ลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานรักษาความปลอดภัย)
 
นายชัชวาล สุภาเกตุ
ลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานรักษาความปลอดภัย)
 
นายวิทยา เอี่ยมประเสริฐ
ลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานรักษาความปลอดภัย)
 

 
 
 
     

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]