นางช่อฉัตร  จันตะเภา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 304
 

นางวรรณพร สุขประเสริฐ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร. 0-2354-3884, 0-2354-4962 ต่อ 101
 
นายวรพงษ์  แจ่มจำรัส
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 304
 
นายกวี โสนน้อย
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 302,303
 
   
  นางสาวจิราพร เพชรมณี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร. 0-2354-3884, 0-2354-4962 ต่อ 101
 
 
 
นายเอกวิทย์  วิรัตน์
พนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ
โรงเรียนมักกะสันพิทยา (ช่วยราชการ)


 

 
นายสมหมาย ปองเปา
พนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
(ช่วยราชการ)

 
 
นางเพ็ญจันทร์  สอนเกตุ
พนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม (ช่วยราชการ)
 
  นางสาวจิรปรียา  กองทอง
พนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ (ช่วยราชการ)
 
นายภัฏฐกรณ์ อัครวัฒน์นนที
ลูกจ้างชั่วคราว
โทร. 0-2354-4962 ต่อ 1
 
 นางสาวกนกพร  เฑียรทอง
ลูกจ้างชั่วคราว
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 302,303
 
นางสาวนิลาวัลย์ โทสวนจิต
พนักงานพิมพ์ดีด

โทร. 0-2410-2044 ต่อ 302,303
 
นางสาวศรัญญา  วงศ์สูงเนิน
ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)
โทร. 0-2354-4962 ต่อ 221
 
นายมนัส วิมูลชาติ
ลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถ)

 
นายเกษม แผ่นทอง
ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง)

 

นายนภดล  อินทบัต
ลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานรักษาความปลอดภัย)
 
นายชัชวาล สุภาเกตุ
ลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานทำความสะอาด)
 
นายวิทยา เอี่ยมประเสริฐ
ลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานรักษาความปลอดภัย)
 

 

 

 
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th