นางช่อฉัตร  จันตะเภา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 304
 

นางวรรณพร สุขประเสริฐ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร. 0-2354-3884, 0-2354-4962 ต่อ 101
 
นายวรพงษ์  แจ่มจำรัส
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 304
 
นายกวี โสนน้อย
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 302,303
 
   
  นางสาวจิราพร เพชรมณี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร. 0-2354-3884, 0-2354-4962 ต่อ 101
0-2354-4962 ต่อ 1

 
 
   

 
 นางสาวณัฐปภัสร์  เฑียรทอง
พนักงานราชการ นักจัดการงานทั่วไป
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 302,303
 

 
 
นายเอกวิทย์  วิรัตน์
พนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ
โรงเรียนมักกะสันพิทยา (ช่วยราชการ)


 

 
นายสมหมาย ปองเปา
พนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
(ช่วยราชการ)

 
   

 
นางสาวนิลาวัลย์ โทสวนจิต
พนักงานพิมพ์ดีด

โทร. 0-2410-2044 ต่อ 302,303
 

 
   
นางเพ็ญจันทร์  สอนเกตุ
ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)
 
  -
ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)
 
นางสาวศรัญญา  วงศ์สูงเนิน
ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)
โทร. 0-2354-4962 ต่อ 221
 
นายมนัส วิมูลชาติ
ลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถ)

 
นายเกษม แผ่นทอง
ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง)

 

นายนภดล  อินทบัต
ลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานรักษาความปลอดภัย)
 
นายชัชวาล สุภาเกตุ
ลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานรักษาความปลอดภัย)
 
นายวิทยา เอี่ยมประเสริฐ
ลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานรักษาความปลอดภัย)
 

 

 
  นางสาวกาญจนา  แก้วภักดี
ลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานทำความสะอาด)
 
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]