นายพิพัฒน์  เพ็ชรพรหมศร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 501
 
 
นายชัชพล วุฒิวิชญานันต์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 506

 
นางสาวสุวิชา บัวผุด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 507
 

 
  นายอุทัย โทจำปา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 505
 
 
 
นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
พนักงานราชการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร. 0-2410-2044 ต่อ 503
  นางสาวนิธิมา สุทธิเมธานันท์
พนักงานราชการ 
​นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร. 0-2410-2044 ต่อ 504
 

 

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th