นางสาวสารภี  ก้อยการุณ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 501
 
 
นางสาวสุวิชา บัวผุด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 507
 

 
นายอุทัย โทจำปา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 505
 
 
นางสาววจีนันท์ สิทธิรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 506
 
  นายทศพล สุรพันธ์วรเวช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 503
 
 
นางสาวนิธิมา ม่วงศิริ
พนักงานราชการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร. 0-2410-2044 ต่อ 504
  นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
พนักงานราชการ 
​นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร. 0-2410-2044 ต่อ 504
 

 

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]