แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร
ประธานอนุกรรมการ
 
 
นายอัมพร พินะสา
ผู้แทน กศจ. (เลขา กพฐ.)
อนุกรรมการ
 
นายณันทพงศ์ สินมา
ผู้อำนวยการเขตราชเทวี
อนุกรรมการ
 
นางจีรนันท์ เพ่งพินิจ
ผู้แทน ก.ค.ศ.
อนุกรรมการ
 
นายพิศณุ ศรีพล
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล
อนุกรรมการ
 
นายวิริยะ รามสมภพ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
อนุกรรมการ
 
นางวรรณดี นาคสุขปาน
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา
อนุกรรมการ
 
นางสาวอมรวรรณ แก้วผ่อง
ครู
อนุกรรมการ
 
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้บริหารสถานศึกษา
อนุกรรมการ
 
นายวีระยุทธ ศิริรัตน์
บุคลากรทางการศึกษาอื่น
อนุกรรมการ
 
   
 

นายนิยม ไผ่โสภา
ผอ.สพม.กท 1
อนุกรรมการและเลขานุการ

 
 
นายถนอม  บุญโต
ผู้ช่วยเลขานุการ
  นางวารี  คหินทพงษ์
ผู้ช่วยเลขานุการ

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]