นางสาวธนศร  อุ่นยืนยง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 201
 
 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]