นางวารี  คหินทพงษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

โทร. 0-2410-2044 ต่อ 402
 
 
นางสาวสารภี  ก้อยการุณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 406
 

 
นางสาวนันทพร  พัฒน์วิชัยโชติ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 404
 
   
  นางสาวฟารีดา ละใบซอ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร. 0-2354-4962 ต่อ 403-404
 
 
นายไกรวิชญ์  ต๊ะแก้ว
พนักงานราชการ นักทรัพยากรบุคคล
งานบัญชีถือจ่ายเงินเดือน
โทร. 0-2354-4962 ต่อ 403-404
 

นายวสันต์ กันนุลา
พนักงานราชการ นักทรัพยากรบุคคล
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 405


 
นางสาวพฤกษารัก  ประคะนัง
พนักงานราชการ ผู้ดูแลหมวดสถานที่
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง (ช่วยราชการ)
โทร. 0-2354-4962 ต่อ 403-404
 

 

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th