นางวารี  คหินทพงษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

โทร. 0-2410-2044 ต่อ 402
 
 
นางสาวสายทอง สาครพีรกุล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 404
 

 
นางสาวปฏีรา ทองเลิศ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 404
 
 
นายวุฒิชัย โพธิ์กลิ่น
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 403
 
  นางสาวสุชาดา ทองเล่ม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 404
 
 
นายไกรวิชญ์  ต๊ะแก้ว
พนักงานราชการ นักทรัพยากรบุคคล
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 403
 
  นางสาวพฤกษารัก  ประคะนัง
พนักงานราชการ นักทรัพยากรบุคคล
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 403
 
 
นางสาวกันยรัตน์ สดมุ้ย
พนักงานราชการ นักทรัพยากรบุคคล
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 403
 


 

นางสาวยุวลักษณ์ ใจศักดิ์
พนักงานราชการ นักทรัพยากรบุคคล
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 405
 
 
นางสมพร เสนาพิทักษ์
ลูกจ้างชั่วคราว
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 405
  นางสาววรรณรัตน์  จงเจริญ
พนักงานราชการ พนักงานอาคารสถานที่ และยานพาหนะ
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 403
   
 

นางสาวเกษแก้ว โนทิพย์
พนักงานพิมพ์ดีด

 

 

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]