นางวารี  คหินทพงษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

โทร. 0-2410-2044 ต่อ 402
 
 
นางสาวสารภี  ก้อยการุณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 406
 

 
นางสาวนันทพร  พัฒน์วิชัยโชติ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 404
 
 
นางสาวฟารีดา ละใบซอ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 406

 
นางสาวสุจิตรา โบบทอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 406
นายไกรวิชญ์  ต๊ะแก้ว
พนักงานราชการ นักทรัพยากรบุคคล
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 403
 

นายวสันต์ กันนุลา
พนักงานราชการ นักทรัพยากรบุคคล
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 405


 
นางสาวพฤกษารัก  ประคะนัง
พนักงานราชการ ผู้ดูแลหมวดสถานที่
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง (ช่วยราชการ)
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 403
 
 
นางสมพร เสนาพิทักษ์
ลูกจ้างชั่วคราว
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 403
  นางสาวกันยรัตน์ สดมุ้ย
ลูกจ้างชั่วคราว
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 403

 

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th