นางวารี  คหินทพงษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

โทร. 0-2410-2044 ต่อ 402
 
   

 
นางสาวสารภี  ก้อยการุณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 406
 

 
นางสาวสายทอง สาครพีรกุล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 404
 
นายชลิต ทิพย์คหบดี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 406
 
นางสาวปฏีรา ทองเลิศ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 404
 
 
นายวุฒิชัย โพธิ์กลิ่น
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 403
 
  นางสาวสุชาดา ทองเล่ม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 404
 
นายไกรวิชญ์  ต๊ะแก้ว
พนักงานราชการ นักทรัพยากรบุคคล
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 403
 

นายวสันต์ กันนุลา
พนักงานราชการ นักทรัพยากรบุคคล
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 405
 

นางสาวพฤกษารัก  ประคะนัง
พนักงานราชการ นักทรัพยากรบุคคล
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 403
 
   
  นางสมพร เสนาพิทักษ์
ลูกจ้างชั่วคราว
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 405
 

 

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]