นายวีระยุทธ  ศิริรัตน์
นิติกรชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 409
 
 
   
  นายสมบูรณ์ นามสุข
พนักงานราชการ นิติกร
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 409
 
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th