- ว่าง -
ผู้อำนวยการ สพม.1
ประธานกรรมการ
 
 
นายชัยพจน์  รักงาม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการบริหารการศึกษา
 
นางสาวมณนิภา  ชุติบุตร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการวิจัยและประเมินผล
 
นายสุเทพ  เจริญสันดร
กรรมการผู้ทรงคุณวิฒิ
ด้านการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
 
นายพิศณุ  ศรีพล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
นายสมมาตร  สนทมิโน
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของรัฐ
 
นายประเสริฐ  สกุลเอี่ยมไพบูลย์
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของเอกชน
 
   
  -
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th