นายนิยม ไผ่โสภา
ผู้อำนวยการ สพม.กทม.1
ประธานกรรมการ

 

นายไชยา กัญญาพันธุ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการบริหารการศึกษา
 

นายพิศณุ ศรีพล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการวิจัยและประเมินผล
 

นางเบญญาภา  คงรอด
กรรมการผู้ทรงคุณวิฒิ
ด้านการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
 

 

นายแสงทอง ธาตุเสถียร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการศึกษาปฐมวัย
 

 

นายบัณฑิต แท่นพิทักษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

 

นายนฤภพ ขันทัพไทย
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
 


 

นายชิตวร  ลีละผลิน
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน
 

   
 

นายณัฏฐเมธร์ ดุลคนิต
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]