ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นายนิยม ไผ่โสภา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
โทร. 0-2354-4962 ต่อ 1 , 0-2410-2044 ต่อ 102
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ประวัติส่วนตัว


รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นายถนอม บุญโต
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 203
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ประวัติส่วนตัว

ดูแลกำกับกลุ่ม
1. กลุ่มบริหารงานบุคคล
2. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


 

นายศรายุทธ ธิศรีชัย
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 104

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ประวัติส่วนตัว

ดูแลกำกับกลุ่ม
1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


 


นายวันศักดิ์ คำแหง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
โทร. 
0-2354-4962 ต่อ 202
E-Mail : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดูแลกำกับกลุ่ม
1. กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
2. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. กลุ่มส่งเสริมทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้อำนวยการกลุ่ม

 

กลุ่มอำนวยการ

นางช่อฉัตร  จันตะเภา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 301
Email : cThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
กลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวสุวิชา บัวผุด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการ

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 501
Email : -
 
ลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายประทีป  หมื่นขำ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 0-2354-4963 ต่อ 205
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางวารี  คหินทพงษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

โทร. 0-2410-2044 ต่อ 402
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


นางสายรุ้ง เปรมปริ่ม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
รักษาการ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 306
Email : -
 
หน่วยตรวจสอบภายใน


นางสาวธนศร  อุ่นยืนยง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 201
Email : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
กลุ่มกฎหมายและคดี


นายวีระยุทธ  ศิริรัตน์
นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

โทร. 0-2410-2044 ต่อ 409
Email : -
 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


 นางขันธ์ธนา สุทธิกรณ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

โทร. 0-2410-2044 ต่อ 701
Email : -
 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

- ว่าง -
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 505
Email : -

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายอุทัย  โทจำปา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 505
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]