นายสมใจ  วิเศษทักษิณ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการ สพม.กท 1
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 102


 

นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการ สพม.กท 1

ดูแลกำกับกลุ่ม
1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


 

นายถนอม บุญโต
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการ สพม.กท 1
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 203

ดูแลกำกับกลุ่ม
1. กลุ่มบริหารงานบุคคล
2. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
4. กลุ่มอำนวยการ


 

นายศรายุทธ ธิศรีชัย
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษชำนาญการพิเศษ
​รองผู้อำนวยการ สพม.กท 1
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 104

ดูแลกำกับกลุ่ม
1. กลุ่มนโยบายและแผน
2. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
3. กลุ่มส่งเสริมทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th