นายนิพนธ์ ก้องเวหา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการ สพม.1
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 102
 
 

นายธนารัชต์  สมคเณ
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการ สพม.1
โทร. 0-2354-4962

ดูแลกำกับกลุ่ม

​1. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

นางนภัทร ธัญญวณิชกุล
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการ สพม.1
โทร. 0-2354-4962 ต่อ 203

ดูแลกำกับกลุ่ม

​1. กลุ่มนโยบายและแผน
2. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายนิยม ไผ่โสภา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
รองผู้อำนวยการ สพม.1
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 104


ดูแลกำกับกลุ่ม

1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล
3. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th