- ว่าง -
ผู้อำนวยการ สพม.1
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 102
 
 
 

นางนภัทร ธัญญวณิชกุล
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการ สพม.1
โทร. 0-2354-4962 ต่อ 203

ดูแลกำกับกลุ่ม

​1. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
3. กลุ่มนโยบายและแผน
4. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 

 

 

นายนิยม ไผ่โสภา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
รองผู้อำนวยการ สพม.1
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 104


ดูแลกำกับกลุ่ม

1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล
3. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th