ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นายนิยม ไผ่โสภา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
โทร. 0-2354-4962 ต่อ 1 , 0-2410-2044 ต่อ 102
โทรศัพท์มือถือ :
064-680-7555 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ประวัติส่วนตัว


รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 102
โทรศัพท์มือถือ : 086-209-1991
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประวัติส่วนตัว


 

นายถนอม บุญโต
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 203
โทรศัพท์มือถือ : 081-967-3358
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
LINE ID : tanom0707
ประวัติส่วนตัว

ดูแลกำกับกลุ่ม
1. กลุ่มบริหารงานบุคคล
2. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
4. กลุ่มอำนวยการ


 

นายศรายุทธ ธิศรีชัย
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 104
โทรศัพท์มือถือ : 098-2429-614

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
LINE ID :  0982429614
ประวัติส่วนตัว

ดูแลกำกับกลุ่ม
1. กลุ่มนโยบายและแผน
2. กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
3. กลุ่มส่งเสริมทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


 

ผู้อำนวยการกลุ่ม

 

กลุ่มอำนวยการ

- ว่าง -
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 301
Email : -
 
กลุ่มนโยบายและแผน

นายพิพัฒน์  เพ็ชรพรหมศร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 501
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายประทีป  หมื่นขำ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 0-2354-4963 ต่อ 205
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางวารี  คหินทพงษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

โทร. 0-2410-2044 ต่อ 402
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


นางกาญจนา  ขจรฤทธิ์เดช
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 306
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
หน่วยตรวจสอบภายใน


นางสาวธนศร  อุ่นยืนยง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 201
Email : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
กลุ่มกฎหมายและคดี


นายวีระยุทธ  ศิริรัตน์
นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

โทร. 0-2410-2044 ต่อ 409
Email : -
 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


 นางขันธ์ธนา สุทธิกรณ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

โทร. 0-2410-2044 ต่อ 701
Email : -
 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางช่อฉัตร  จันตะเภา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่ม
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 407
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายอุทัย  โทจำปา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 505
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th