prev
next

วันที่ 19 มี.ค. 2561, 13:30 น.
 โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) ขอเลื่อนการฝึกอบรมฯไม่มีกำหนด
วันที่ 16 มี.ค. 2561, 12:56 น.
ขยายเวลาการรับสมัครการประกวดการแสดงเพลงพื้นบ้านในสถานศึกษา ถ้วยพระราชการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช 2561 (ดาวน์โหลดรายละเอียด)
วันที่ 14 มี.ค. 2561, 10:11 น.
      ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ กำหนดจัดอบรม เรื่อง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ให้แก่โรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ ๖ ท่าน ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีวิทยา รายละเอียดตามหนังสือ สพม.๑ ที่ ศธ ๐๔๒๓๑/๑๓๔๐ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น       จึงขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัด กรุณาส่งใบตอบรับไปที่โรงเรียนสตรีวิทยาทางเบอร์โทรสาร ๐๒ ๒๘๒ ๑๓๐๐ ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อสะดวกการจัดเอกสาร อาหารว่าง/อาหาร สำหรับท่านที่เข้ารับการอบรม และเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย...
วันที่ 13 มี.ค. 2561, 09:07 น.
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดให้ประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการกิจ แผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระหว่างวันที่ 21 - 23 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ  ถนนรัชดา กรุงเทพ   รายชื่อดังแนบ (หนังสือราชการจากสพม.1 อยู่ระหว่างดำเนินการ) รายละเอียดรายชื่อครู
วันที่ 12 มี.ค. 2561, 09:26 น.
    บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญน้องๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 และผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี สมัครเข้าร่วมโครงการ “ อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 4 ” จำนวน 40 ทุน รวมมูลค่า 800,000 บาท วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ http://www.praphansarn.com/scholarships   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณสุกัญญา สุวิธานโธ (เมย์)  โทร. 09 4927...

ผู้อำนวยการ


เข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th