prev
next

วันที่ 18 ก.ย. 2561, 13:40 น.
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการส่งเรียงความเข้าร่วมประกวดเนื่องในโอกาสการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 50 ประจำปี 2561 ดาวโหลดรายละเอียด
วันที่ 13 ก.ย. 2561, 15:31 น.
แจ้งกำหนดการส่งเบิกเงินและยืมเงินค่าใช้จ่ายในการอบรม Training ดังแนบ
วันที่ 13 ก.ย. 2561, 12:01 น.
ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ กำหนดจัดการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เพื่อแจ้งข้อราชการ ในวันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ หอประชุม โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม นั้น  เนื่องจาก ในวันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ติดราชการสำคัญเร่งด่วน จึงขอ “เลื่อนเวลา” การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ จากเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เปลี่ยนเป็น เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ในวันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุม...
วันที่ 13 ก.ย. 2561, 11:27 น.
แจ้งกำหนดการส่งเอกสารเบิกเงิน และเอกสารยืมเงิน ค่าใช้จ่ายในการอบรม Training  ดังแนบ

ผู้อำนวยการ


เข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th