prev
next

วันที่ 19 ต.ค. 2561, 14:46 น.
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 2562 ดาวน์โหลดรายละเอียด ดาวน์โหลดรายละเอียด2
วันที่ 18 ต.ค. 2561, 11:41 น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนในสังกัดสนับสนุนการจำหน่ายดอกพุทธรักษา สัญลักษณ์งานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ จำหน่ายให้แก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา หรือบุคคลที่สนใจ ในราคาดอกละ ๑๐ บาท โดยสั่งจองในแบบฟอร์ม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ส่งมายังกลุ่มอำนวยการ (บางแวก) ทางโทรสารเบอร์ ๐ ๒๔๑๐ ๒๖๕๐ หรือส่งทาง e-office สอบถามเพิ่มเติม โทร ๐ ๒๔๑๐ ๒๐๔๔ ต่อ ๑๐๒  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ และสามารถขอรับดอกพุทธรักษา พร้อมชำระเงินได้ที่กลุ่มอำนวยการ (บางแวก) ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป...
วันที่ 12 ต.ค. 2561, 15:46 น.
การเตรียมพร้อมก่อนปิดภาคเรียน (ดาวน์โหลดรายละเอียด)
วันที่ 09 ต.ค. 2561, 13:58 น.
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) กำหนดปฏิทินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศผลผ่านทางเว็บไซด์ http://www.niets.or.th ในวันที่ 26 มีนาคม 2562 2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 2-3 มีนาคม 2562ประกาศผลผ่านทางเว็บไซด์ http://www.niets.or.th  ในวันที่ 31 มีนาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จึงของให้สถานศึกษาแจ้งนักเรียนที่เข้าสอบทราบและเข้าสอบตามาวัน...
วันที่ 04 ต.ค. 2561, 14:06 น.
ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานเพื่อร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์ประจำปี 2562" โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ และแบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ทางเว็บไซต์  www.nrct.go.th ดาวน์โหลดรายละเอียด 

ผู้อำนวยการ


เข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

มี 203 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th