- คำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน  ไฟล์ Word  -  ไฟล์ PDF

แบบฟอร์มการขออนุญาตไปต่างประเทศ และแนวปฏิบัติ

แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

- แบบใบลาพักผ่อน

แบบใบขอยกเลิกวันลา

คำขอมีบัตรประจำตัว  หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่

- คู่มือการจัดทำและขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ

- แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ  ไฟล์ Word  -  ไฟล์ PDF

-  แบบคำขอ เพิ่มวุฒิใน กพ.7

แบบคำขอเพิ่มวุฒิให้ข้าราชการครูได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น

ขั้นตอนการร้องเรียน ร้องทุกข์ อุทธรณ์

แบบขออนุญาตไปราชการ

แบบขอยกเว้นการเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ

-  แบบใบลาอุปสมบท 

-  ใบมอบฉันทะขอ สำเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ.7,ก.ค.ศ.16)

- แบบคำร้องขอย้าย

- การขอพระราชทานเพลิงศพและการขอดินพระราชทาน  ไฟล์ Word  -  ไฟล์ PDF

แบบฟอร์มขอช่วยราชการ

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th