1. คำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน  
  ไฟล์ Word  
  -  ไฟล์ PDF
 2. แบบฟอร์มการขออนุญาตไปต่างประเทศ และแนวปฏิบัติ
 3. แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
 4. แบบใบลาพักผ่อน
 5. แบบใบขอยกเลิกวันลา
 6. คำขอมีบัตรประจำตัว  หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่
 7. คู่มืออการจัดทำและขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ
 8. แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ  
  ไฟล์ Word  
  -  ไฟล์ PDF
  ตัวอย่าง
  - 1. ตัวอย่างหน้าคำสั่งลาออก (คำสั่งโรงเรียน)
  - 2. ตัวอย่างแนบท้ายคำสั่งลาออก (คำสั่งโรงเรียน)
 9. แบบคำขอ เพิ่มวุฒิใน กพ.7
 10. แบบคำขอเพิ่มวุฒิให้ข้าราชการครูได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น
  - ไฟล์ Word
  - ไฟล์ PDF
 11. ขั้นตอนการร้องเรียน ร้องทุกข์ อุทธรณ์
 12. แบบขออนุญาตไปราชการ
 13. แบบขอยกเว้นการเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ
 14. แบบใบลาอุปสมบท 
 15. ใบมอบฉันทะขอ สำเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ.7,ก.ค.ศ.16)
 16. แบบคำร้องขอย้าย
 17. การขอพระราชทานเพลิงศพและการขอดินพระราชทาน 
  ไฟล์ Word  
  -  ไฟล์ PDF
 18. แบบฟอร์มขอช่วยราชการ
 19. แบบฟอร์ม การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 20. แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]