1. คำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน  
  ไฟล์ Word  
  -  ไฟล์ PDF
 2. แบบฟอร์มการขออนุญาตไปต่างประเทศ และแนวปฏิบัติ
 3. แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
 4. แบบใบลาพักผ่อน
 5. แบบใบขอยกเลิกวันลา
 6. คำขอมีบัตรประจำตัว  หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่
  ไฟล์ Word  
  -  ไฟล์ PDF
 7. คู่มืออการจัดทำและขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ
 8. แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ  
  ไฟล์ Word  
  -  ไฟล์ PDF
  ตัวอย่าง
  - 1. ตัวอย่างหน้าคำสั่งลาออก (คำสั่งโรงเรียน)
  - 2. ตัวอย่างแนบท้ายคำสั่งลาออก (คำสั่งโรงเรียน)
 9. แบบคำขอ เพิ่มวุฒิใน กพ.7
 10. แบบคำขอเพิ่มวุฒิให้ข้าราชการครูได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น
  - ไฟล์ Word
  - ไฟล์ PDF
 11. ขั้นตอนการร้องเรียน ร้องทุกข์ อุทธรณ์
 12. แบบขออนุญาตไปราชการ
 13. แบบขอยกเว้นการเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ
 14. แบบใบลาอุปสมบท 
 15. ใบมอบฉันทะขอ สำเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ.7,ก.ค.ศ.16)
 16. แบบคำร้องขอย้าย
 17. การขอพระราชทานเพลิงศพและการขอดินพระราชทาน 
  ไฟล์ Word  
  -  ไฟล์ PDF
 18. แบบฟอร์มขอช่วยราชการ
 19. แบบฟอร์ม การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 20. แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
 21. แบบฟอร์ม แนวปฏิบัติ และคู่มือ การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
  21.1 แบบฟอร์ม ตัวอย่างการพิมพ์ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป และตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (PDF)
  21.2 แบบฟอร์ม ตัวอย่างการพิมพ์ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป และตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (word)
  21.3  แนวปฏิบัติ/ขั้นตอนการดำเนินการ สำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย ในสังกัด สพม.กท 1
  21.4 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. (ว19/2561) หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
  21.5 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. (ว26/2561) แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]