1. คำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน  ไฟล์ Word  -  ไฟล์ PDF
 2. แบบฟอร์มการขออนุญาตไปต่างประเทศ และแนวปฏิบัติ
 3. แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
 4. แบบใบลาพักผ่อน
 5. แบบใบขอยกเลิกวันลา
 6. คำขอมีบัตรประจำตัว  หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่
 7. คู่มืออการจัดทำและขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ
 8. แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ  ไฟล์ Word  -  ไฟล์ PDF
 9. แบบคำขอ เพิ่มวุฒิใน กพ.7
 10. แบบคำขอเพิ่มวุฒิให้ข้าราชการครูได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น
 11. ขั้นตอนการร้องเรียน ร้องทุกข์ อุทธรณ์
 12. แบบขออนุญาตไปราชการ
 13. แบบขอยกเว้นการเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ
 14. แบบใบลาอุปสมบท 
 15. ใบมอบฉันทะขอ สำเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ.7,ก.ค.ศ.16)
 16. แบบคำร้องขอย้าย
 17. การขอพระราชทานเพลิงศพและการขอดินพระราชทาน  ไฟล์ Word  -  ไฟล์ PDF
 18. แบบฟอร์มขอช่วยราชการ
 19. แบบฟอร์ม การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th