นางขันธ์ธนา สุทธิกรณ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 701

 
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
   
  นายณัฏฐเมธร์ ดุลคนิต
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
หัวหน้ากลุ่มงานกลุ่มงาน
โทร. 0-2354-4962 ต่อ 208-210
 
   

 
นายเป็นปลื้ม เชยชม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทร. 0-2354-4962 
ต่อ 208-210

 
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
   

 
นายปิยนัฐ ธนะบุตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทร. 0-2354-4962 ต่อ 201

 

 
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
 
นางสาวกิตติภา ดาวัลย์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร. 0-2354-4962 ต่อ 201
 
  นางสาวเพ็ญศรี ขจรเกริกไกร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 705

 
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
   
  นางปริมฤดี แท่นพิทักษ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่ม)
โทร. 0-2354-4962 
ต่อ 208-210
 
 
นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ไปช่วยราชการ สพฐ.

 


 
นางสาวสุภาวดี  คำนาดี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทร. 0-2354-4962 ต่อ 208-210
 
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา


 

 
  นางณัฐชานันท์ ฐิติวัชรพงษ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทร. 0-2354-4962 
ต่อ 208-210
 

 
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
   
  นายสิระการย์ ฤทธิ์สำเร็จ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทร. 0-2354-4962 ต่อ 208-210

 
 

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th