นางฐิตาภรณ์ บุญประเสริฐ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
 
   
นางอัจฉรา มากแก้ว
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (พญาไท)
หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
 
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
   

 
นายณัฏฐเมธร์ ดุลคนิต
ศึกษานิเทศก์
(หัวหน้ากลุ่ม)
 
 
นางสาวเพ็ญศรี ขจรเกริกไกร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 
  นายเป็นปลื้ม เชยชม
ศึกษานิเทศก์
 
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายปิยนัฐ ธนะบุตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 
นายวัฒนพงศ์ ยองเข
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 
นายสิระการย์ ฤทธิ์สำเร็จ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
   
  นางศันสนีย์ จันไกรผล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่ม)
 
 
นางสาวกิตติภา ดาวัลย์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 
  นางณัฐชานันท์ ฐิติวัชรพงษ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 
กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
นายก่อการ ไชยสงคราม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 
นางสาวชลมาศ วิศรุต
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 
นางสาวเปรมวดี จิตอารีย์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
   
  นางปริมฤดี แท่นพิทักษ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่ม)
 
นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ไปช่วยราชการ สพฐ.
 
นางสาวสุภาวดี  คำนาดี
ศึกษานิเทศก์

 
นายสุชาติ เขียวสอาด
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

 
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
   
  นางสาวอาลัย พะสุนนท์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่ม)
 
 
นางสาวบุณยนุช มีพันธุ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 
  นางขันธ์ธนา สุทธิกรณ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 
     

 

 

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th