นายณัฏฐเมธร์ ดุลคนิต
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มงานกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
โทร. 0-2354-4962 ต่อ 208-210

 
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
     
 
นางสาวเพ็ญศรี ขจรเกริกไกร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 705

 
  นายเป็นปลื้ม เชยชม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทร. 0-2354-4962 
ต่อ 208-210
 
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
 
นายปิยนัฐ ธนะบุตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทร. 0-2354-4962 ต่อ 201

 

 
นายสิระการย์ ฤทธิ์สำเร็จ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทร. 0-2354-4962 
ต่อ 208-210
 
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
     
     
 
นางสาวกิตติภา ดาวัลย์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร. 0-2354-4962 ต่อ 201
 
  นางณัฐชานันท์ ฐิติวัชรพงษ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทร. 0-2354-4962 
ต่อ 208-210
 
กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
     

 

นางสาวชลมาศ วิศรุต
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทร. 0-2354-4962 ต่อ 201

  
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
   
  นางปริมฤดี แท่นพิทักษ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่ม)
โทร. 0-2354-4962 
ต่อ 208-210
 
นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ไปช่วยราชการ สพฐ.

 
นางสาวสุภาวดี  คำนาดี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทร. 0-2354-4962 ต่อ 208-210

 
นายสุชาติ เขียวสอาด
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทร. 0-2354-4962 ต่อ 201

 
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
     
     
   


 
นางขันธ์ธนา สุทธิกรณ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 701

 

นางสาวศุภญา แจ้งกระจ่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร. 0-2354-4962 
ต่อ 208-210

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th