นายณัฏฐเมธร์ ดุลคนิต
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร. 0-2354-4962 
ต่อ 208-210
 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

 
นายเป็นปลื้ม เชยชม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทร. 0-2354-4962 
ต่อ 208-210
 
  นายพัชรากร วรรณจงคำ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

 

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา

   
  นายอนุสรณ์ กะดามัน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร. 0-2354-4962 ต่อ 201
 
 

นายฉัตรชัย จิรลาภวิรุฬห์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทร 0-02354-9884 ต่อ 208-210


 
นางสาวกันยารัตน์ วงษ์วิบูลย์สิน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทร. 0-2354-4962 ต่อ 201

 

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

   

 
นางสาวกิตติภา ดาวัลย์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่ม)

โทร. 0-2410-2044 ต่อ 705
 

 
 
นางสาวเพ็ญศรี ขจรเกริกไกร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 705
  นายธนากร  ภู่ภูวเศรษฐาวร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

   
  นางปริมฤดี แท่นพิทักษ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่ม)
โทร. 0-2354-4962 
ต่อ 208-210
 
นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ไปช่วยราชการ สพฐ.
 
นางสาวสุภาวดี คำนาดี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

 
นายภัทรพล ทองในแก้ว
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทร. 0-2354-4962 ต่อ 208-210
 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

   
  นางขันธ์ธนา สุทธิกรณ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่ม)
โทร. 0-2354-4962 
ต่อ 208-210
 
 
นายโอฬาร ขยันการนาวี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 

 
นางณัฐชานันท์ ฐิติวัชรพงษ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทร. 0-2354-4962 ต่อ 208-210

 

กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

   

 
นายธนเดช กิจศุภไพศาล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทร. 0-2354-4962 ต่อ 208-210

 

 
   
  นางสาวพัชชา กาบแก้ว
พนักงานราชการ นักจัดการงานทั่วไป
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 305
 

 

 


 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]