นายประทีป  หมื่นขำ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 0-2354-4963 ต่อ 205

นางสาวพิตตินันท์  ฉัตรหลวง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร. 0-2354-4963 ต่อ 205
 
นายธเนศ  ไชยสุวรรณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร. 0-2354-4963 ต่อ 206
 
นายขวัญพงศ์ บุญภูพิพัฒน์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. 0-2354-4963 ต่อ 206
 
นางสาวรัชนี  มาลา
พนักงานราชการ
นักวิชาการศึกษา

โทร. 0-2354-4963 ต่อ 206
 
นายอลงกรณ์  ขีดสูงเนิน
พนักงานราชการ
นักวิชาการศึกษา

โทร. 0-2354-4963 ต่อ 206
 
นางเบญจรัตน์ แก้วประเสริฐ
พนักงานราชการ
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โทร. 0-2354-4963 ต่อ 205
 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th