นางสายรุ้ง เปรมปริ่ม
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 306
 
   


 

นางกาญจนา ตันตินิพันธุ์กุล
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 306 
นางอรอนงค์  จันทวงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 306
 
นางสาวรุจิรา วิริยะชูศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 307
 
นางหนูทิพย์ เลิศนันทกิจ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 305
 
   

 
นางสาวรัตนะ สุริหะ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 307
 

 
 

นางสาวแพร สุมงคลวุฒิกุล
พนักงานราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 305
 

  นางสาวธัญญารัตน์  หมอยาดี
พนักงานราชการ นักวิชาการพัสดุ
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 305
 
   

 
นางจรี   ริ้วเหลือง
ลูกจ้างชั่วคราว
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 307
 

 
     
   

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]