- ว่าง -
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 306
 
 
นางสายรุ้ง เปรมปริ่ม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
(งานเงินเดือนข้าราชการ-ลูกจ้าง)
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 306
 


 

นางกาญจนา ตันตินิพันธุ์กุล
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 307

 
 
นางอรอนงค์  จันทวงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(งานเบิกเงินสวัสดิการ และค่าการศึกษาบุตร)
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 306
 
  นางหนูทิพย์ เลิศนันทกิจ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 307

 
 

นางสาวธัญญารัตน์  หมอยาดี
พนักงานราชการ นักวิชาการพัสดุ
(งานค่าเช่าบ้าน,ครูโครงการ,พนักงานราชการ
,ลูกจ้างประจำ)
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 305
 

  นางสาวพัชชา กาบแก้ว
พนักงานราชการ พนักงานการเงินและบัญชี
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
(ช่วยราชการ)

โทร. 0-2410-2044 ต่อ 305
 
 
นางจรี   ริ้วเหลือง
ลูกจ้างชั่วคราว
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 307


 

 
นางสุรีรัตน์  หอมชื่น
ลูกจ้างชั่วคราว
(งานบำเหน็จ บำนาญ)
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 307

 
     
   

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th