เมื่อวันที่ 22  กันยายน  2566  โรงเรียนศึกษานารีวิทยา จัดงานเกษียณอายุราชการ "คืนวันที่พากเพียร  สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ"  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 8 จัดการแข่งขันโดย สาขาวิชาสังคมศึกษา วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ผลการแข่งขันได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน        1. นายกฤตภาส     คล้ายอุบล   ...

             โครงการห้องเรียนพิเศษฯ ห้องเรียน ESC และ MSEP กลุ่มบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมนำเสนอโครงงานสาขาวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 และ 3/2 ในวันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย       เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย     ถ่ายภาพ :...

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เข้าค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการเรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย บูรณาการแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ณ นาเฮียใช้ จังหวัดสุพรรณบุรี  

                วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2566  โรงเรียนแจงร้อนวิทยาได้เข้ารับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 โดยนางชวนชื่น เจริญฤทธิ์วัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียนได้นำคณะครูเข้ารับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ณ ห้องลีลาวดี

       งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มสภานักเรียน แก่นักเรียนที่ผ่านการอบรมกิจกรรมโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำ ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2566 ณ เวทีหน้าอาคาร 3 โดย นายประจวบ อินทรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู นายบรรดิษฐ์ ทิพย์ประชา นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และนักเรียน เข้าร่วมพิธี ณ...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]