ประชุมกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเขตตลิ่งชัน วันเสาร์ที่ 17 กุมภาผันธ์ 2567 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสุวรรรพลับพลาพิทยาคม เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปีสภาเด็ก และเยาวชนเขตตลิ่งชัน ณ หอประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตตลั่งซัน โดยนักเรียนได้ร่วมประชุมคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตตลิ่งชัน พร้อมทั้งทำกิจกรรม "การทำงานเป็นทีม" และร่วมฟังบรรยายให้ความรู้เรื่อง...

โรงเรียนสุวรรณพลันพลาพัทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการณกานดา พิชญาสัทธากัค ได้รับรางวัล "ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2566" (ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น) สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัรยงศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.ข.ม.ท.)  

นายเทพพร อาจเวทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ และคณะครูผู้ดูแลควบคุมนักเรียน นำนักเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ จำนวน 22 คน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมในต่างประเทศ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง และเรียนรู้วัฒนธรรมในต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม พ.ศ.2567 ณ...

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธั ๒๕๖๗ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม ร่วมกันทำกิจกรรม "ร่วมใจใส่บาตร" ทำบุญตักบาตรด้วยข้าวสารอาหารแห้ง โดยนิมนต์ พระธิการจรัส สิริยุตโต เจ้าอาวาสวัดประสาท พร้อมทั้งคณะสงฆ์ ออกรับบิณฑบาต เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม เป็นเอกลักษณ์ของพุทธศาสนิกชนในการมุ่งสู่ความดี ความเสียสละ...

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โครงการค่ายบูรณาการ Science-Math นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ESMTE ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  ESMTE: Ocean Secrets วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2567 ณ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี                                      ...

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นางมธุรพจน์ แก้วพุดซา หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน ๓ และคณะครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ต้อนรับนายสมชาย ทองสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและครู โรงเรียนสมุทรปราการ เข้าศึกษาดูงานหลักสูตร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้องเรียนพิเศษ ด้านงานนโยบายและแผน และด้านอาคารสถานที่ของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์และท้องฟ้าจำลองนวมินทเชษฐภคินี...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]