วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นายมาลุต ชาบำเหน็จ  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยพร้อมด้วย คณะผู้บริหารและครู ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย นำโดย นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ในโอกาสศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ...

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหาร ครู และดร.โชคศรันต์ เศรษฐาศุภวัฒน์ หัวหน้าโครงการ EP ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เข้าศึกษาดูงานห้องเรียนพิเศษ English Program และเยี่ยมชมอาคารสถานที่ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<

เผยแพร่: ประชาสัมพันธ์     ถ่ายภาพ: งานเทคโนโลยีการศึกษา

               วันที่ 27 ตุลาคม 2563 นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย  มอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโต้วาทีระดับมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปี  พ.ศ.2563 และมอบเกียรติบัตรโครงการพัฒนาต้นแบบระบบการติดตามประชาชน...

ลูกสามเสนฯ นางสาวปัถย์ แสงเรืองอ่อน และนายอิสระ แสงเดช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 คว้า รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอโครงงานบนเวที สาขาฟิสิกส์ การนำเสนอโครงงานนักเรียน ครั้งที่ 10 โรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคกลางตอนบน ชื่อโครงงาน อุปกรณ์สำหรับสอดแผ่นบันทึกภาพทางรังสีที่ทำจากพลาสติก...

ผอ.วิธาน พรหมสินธุศักดิ์ นำคุณครู บุคลากรของโรงเรียน นักเรียนและชุมชน   ออกกำลังกายกีฬาสนามแห่งใหม่ของความภาคภูมิใจชาว ร.ส.ท.ที่มุ่งเน้นส่งเสริมสมรรถนะทางร่างกายและสุขภาพที่สมบูรณ์ ปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด  ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563   ภาพ-ข่าว:ทีมงานภาพยนตร์และภาพนิ่ง

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th