วันนี้เวลา 09.00 น. นายขจิตพันธุ์ สุวรรณศิริภักดิ์ และนางสาวนันทพร พัฒน์วิชัยโชติ เป็นคณะกรรมการในการประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัตหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดราชโอรส โดยรองผู้อำนวยการชวนชัย วรรณสิทธิ์ และรองผู้อำนวยการอาทิตย์ จิตรมั่น เป็นผู้รับการประเมิน ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดราชโอรส...

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมดำเนินการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564  ในวันที่ 19-20 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงเรียนสุวรรณามวิทยาคม 

     นางสาวจุฑาภรณ์ ทองเย็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเรียงความ หัวข้อ “ภาษาและวรรณกรรมไทยในยุคดิจิทัล” งานวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส ประจำปี 2564 จัดโดย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ครูผู้ฝึกสอน นายสุภ์ชาต สะอิมิ      วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี...

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ขอขอบพระคุณศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ในการนิเทศ ติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

  ขอแสดงความยินดีเด็กหญิงภัทรศยา ส่งเสริม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ “เยาวชนน้อย ร้อยรักสถาบัน” ประจำปี 2564 จัดโดย มณฑลทหารบกที่ 11 ครูผู้ฝึกสอน นางสาววรรณภา ยิ้มยา   วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เข้ารับโล่และทุนการศึกษา 10,000 บาท จาก พล.ท.สุขสรรค์ หนองบัวล่าง แม่ทัพภาคที่ 1 ณ มณฑลทหารบกที่ 11 เผยแพร่...

   ขอแสดงความยินดีกับลูกสามเสน ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอโครงงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชาติ โครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom           เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์     ถ่ายภาพ :...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th