รายงานผลการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ประจำวันที่ 21 มกราคม 2564 💚💛 ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้ที่ www.debsirin.ac.th www.facebook.com/debsirinsch

วันที่ 21 มกราคม 2564 นายปราโมทย์ ทวีตั๊งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย คณะผู้บริหาร ครู ร่วมให้การต้อนรับ นายศรายุทธ ธิศรีชัย รองผู้อำนวยการ สำนักงาตเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 นางปริมฤดี แท่นพิทักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และคณะ ในการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาช่วงการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์พิเศษเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค...

ฝ่ายบริหาร คณะครู อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์จาก สพม.1 ที่มาตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาทางไกลของสถานศึกษา

การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) วันที่ 21 มกราคม 2564 โรงเรียนเทพศิรินทร์ โดย นายสุพจน์ หล้าธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ดำเนินการจัดการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมแนะแนว ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา...

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 นายสุพจน์ หล้าธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ คณะผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับนางปริมฤดี แท่นพิทักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และคณะ เพื่อรับการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา กำกับ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหาร ครู ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th