วันที่ 23 มีนาคม 2566 ท่านรองพิพัฒน์พล กูลเกื้อ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่าย Integrated English Camp ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ MEP Prom and Impromptu Speech ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ณ เพลาเพลิน บูติค รีสอร์ท  จ.บุรีรัมย์ และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้ง โดยมีคณะครู และนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 111...

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" จัดอบรมสร้างเว็บไซต์ PA สำหรับการประเมินรูปแบบใหม่ โดยคณะวิทยากรจากกลุ่มงานคอมพิวเตอร์ อบรมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" รับการติดตามการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 จาก กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  

          โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สถานศึกษารางวัลพระราชทาน นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMT เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์พระราม 9 (องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม) จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นางมนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน นำคณะรองผู้บริหาร ครูและบุคคลากรของโรงเรียน ทำพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนและรดน้ำเคารพครูผู้อาวุโสเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 44 ปี ทั่งนี้เพื่อเป็นเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในองค์กรและการแสดงมุฑิตาคาราวะผู้อาวุโส ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

นางสาวเบญจรัตน์  สิงหาโคตร  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมเป็นประธานในกิจกรรม “นิทรรศการเปิดโลกผลงานวิจัย นวัตกรรมการเรียนการสอน และส่งเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของข้าราชครู และบุคลากรทางการศึกษา” ในวันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th