วันที่ 23 สิงหาคม 2564 นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย เป็นประธานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อประกอบการพิจารณาให้มีวิทยฐานะชำนาญการ โดยมีผู้รับการประเมินได้แก่ นางสาวณัฐกนา จิตรแห่ง ณ ห้องประชุม ICT โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย





👉อบรมเชิง​ปฏิบัติการ​เรื่อง​ การใช้งานแอปพลิเคชัน​ Canva​ เพื่อออกแบบสื่อประชา​สัมพันธ์ 👉เมื่อวันที่​ 21​ สิงหาคม​ 2564​งานประชาสัมพั​น​ธ​์​ได้จัดให้มีการอบรมเชิง​ปฏิบัติการ​เรื่อง​ การใช้งานแอปพลิเคชัน​ Canva​ เพื่อออกแบบสื่อประชา​สัมพันธ์​ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ​ Google​ Meet​ เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร​ให้มีทักษะในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์​และสื่อการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น​ โดยมีคุณครูจารุวรรณ​ ยิ้ม​จันทร์​...





วันที่ 19  สิงหาคม 2564 ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักเรียน  ผู้ปกครอง โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ต้านภัยโควิด 19  นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร. วีระเชษฐ์  ฮาดวิเศษ  รองผู้อำนวยการพัชรินทร์ เหมะธุลิน   รองผู้อำนวยการสมคิด  ประสานพิมพ์  รองผู้อำนวยการอธิวัฒน์ มะมิง  และคณะคุณครู เครือข่ายผู้ปกครอง  งานกิจการนักเรียน มอบข้าวสาร น้ำดื่ม มาม่า ปลากระป๋อง ยาพารา...





           วันที่ 23 สิงหาคม 2564 นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย เป็นประธานมอบทุนการศึกษาและโทรศัพท์ Smartphone เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์ ในการเรียนออนไลน์ โดยได้รับบริจาคโทรศัพท์ Smartphone จากคุณอารีรัตน์ ลิ้มสุขะกร ณ ลานชิโนรสฯ รวมใจ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย





             วันที่ 20 สิงหาคม 2564 กลุ่มโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  กลุ่มที่ 3 ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียน สพม.กท 1 กลุ่มที่ 3 ครั้งที่ 4 /2564 ออนไลน์ ทางโปรแกรม Google Meet เพื่อแจ้งข้อราชการโรงเรียนในกลุ่มที่ 3 โดยมีนางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ  ประธานกลุ่มโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 กลุ่มที่ 3...





วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ต้านภัยโควิด 19 นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.วีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ รองผู้อำนวยการพัชรินทร์ เหมะธุลิน รองผู้อำนวยการสมคิด ประสานพิมพ์ รองผู้อำนวยการอธิวัฒน์ มะมิง และคณะคุณครู เครือข่ายผู้ปกครอง ร่วมมอบน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ค ให้กับโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th