ดร.กำพล วิลยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ มอบหมายให้ นางสาววิศิษฐ์ศรี โตศุกลวรรณ์ รองผู้อำนวยการ และนางสาวศิริพร จำปา หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร่วมกับคณะครูผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารี นำลูกเสือและเนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566 โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2...

     ดร.กำพล วิลยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ มอบนโยบายให้กลุ่มบริหารวิชาการติดตามการแก้ไขผลการเรียน 0 ร มส มผ เป็นกรณีพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น ให้เป็นไปตามมาตรฐานและเกณฑ์การจบหลักสูตรของสถานศึกษา และเป็นไปตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2566 โดยมอบหมายให้นางสาววิศิษฐ์ศรี โตศุกลวรรณ์ รองผู้อำนวยการ...

โรงเรียนศึกษานารีวิทยา ประชุมผู้ปกครอง "สานสัมพันธ์พบกันเพื่อลูก" ในวันอาทิตย์ที่ 19  พฤศจิกายน  2566  

วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ตัวแทนนักเรียนและครู ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ร่วมรณรงค์ในกิจกรรมวันโลกเพื่อรำลึกถึงเหยื่อผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ คุณแม่ปราณี เกียรติพันธ์ คุณวงรัตน์ เกียรติพันธ์ คุณประทุม ชูนาค พลโท ดร.พิทักษ์ เกียรติพันธ์ พลเรือโท สุพจน์ คลังวิจิตร ทอดถวาย ณ วัดอัปสรสวรรค์ วรวิหาร โดยมี นายสิทธิศักดิ์ แก้วสอนทะเล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์  ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนจิตอาสา องค์กร ภาคีเครือข่าย ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมพิธีพระราชทานผ้าพระกฐิน  ...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]