โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จัดกิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 11 กรกฎาคม 2567                 

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา โดยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 11 กรกฎาคม 2567           

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนวัดสังเวชได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เดินทางมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักสูตร การศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อเป็นแนวทางและตัวเลือกให้กับนักเรียนที่มีความสนใจ       ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/gKXj1NqqrPXgo7JY7

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โดยนายประจวบ อินทรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายอุดม พรมพันธ์ใจ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายนิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารการมัธยมศึกษา และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการทบทวน...

"📚✨ Strengthening our language wings! Today at Watsungwej School, we're soaring through English Communication class, empowering our students to reach new heights in language proficiency. 🌟 #LearningTogether #EnglishSkills #WatsungwejSchool"    

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนวัดสังเวช นำโดย นายอำนาจ ชีวังกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังเวช พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2567 ณ อุโบสถ วัดสังเวชวิศยาราม เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้คณะครู และนักเรียนตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักธรรม...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]