โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม ขอแสดงความยินดีกับนางสาวลลิตา อินทรคง ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดสุนทรพจน์ ประจำปี 2564 ของศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง จากโรงเรียนที่เข้าแข่งขันทั่วประเทศ

แสดงความยินดี ท่านสมใจ วิเศษทักษิณ เนื่องในโอกาส ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

                วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย แสดงความยินดีกับนายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  เนื่องโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

แสดงความยินดี ท่านสมใจ วิเศษทักษิณ เนื่องในโอกาส ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

                วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย  เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ครั้งที่ 4/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยมีนายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ICT โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

เผยแพร่ : ประชาสัมพันธ์

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th