โรงเรียนศึกษานารีวิทยา จัดพิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน  2566

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม ประชุมคณะกรรมการ มูลนิธิครูร้อยตรีถิน อาจหาญ สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนวัดประสาท-สุวรรณพลับพลาพิทยาคม และสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และความสำเร็จ ของโรงเรียน...

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นางสาวณกานดา พิชญาสัทธาภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม ร่วมกับคณะครู และตัวแทนนักเรียน ได้เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร และได้นำวงดุริยางค์ของโรงเรียนเข้าร่วม บรรเลงเพลงในพิธีการ  

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมทำบุญ ตักบาตรตอนเช้า เวลา 7.25 น ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดเป็นประจำทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรม และคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามตามโครงการ “คนดีศรีมกุฏ” ทั้งนี้นักเรียน ผู้ปกครองและผู้มีจิตศรัทธา ในพระพุทธศาสนาสามารถร่วมกิจกรรมเป็นประจำได้ในวัน เวลา...

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00 น. โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม จัดการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน สุวรรณพลับพลาพิทยาคม ณ ห้องราชพฤกษ์ โรงเรีนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม และประชุม ในรูปแบบ Online เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และความสำเร็จของโรงเรียน รวมทั้งปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหาร และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน        

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม ร่วมกันทำกิจกรรม "ร่วมใจใส่บาตร" ทำบุญตักบาตรด้วยข้าวสารอาหารแห้ง โดยนิมนต์ พระอธิการจรัส สิริยุตโต เจ้าอาวาสวัดประสาท พร้อมทั้งคณะสงฆ์ ออกรับบิณฑบาต เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]